Revisjon

Som revisor avgir vi en uavhengig bekreftelse på at selskapets årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og regler. Et revidert regnskap har verdi både for små og store virksomheter. Vi legger vekt på effektiv revisjon og er opptatt av å imøtekomme våre kunder på en konstruktiv måte. Hos oss har vi fokus på den gode kontakten. Det skal være lett å få tak i oss, vi er fleksible og tilgjengelige for en prat. Vi bruker erfarne medarbeidere som følger opp våre kunder over tid. Vi ønsker å være en tillitsperson for våre kunder.

Revisjon gir tillit

Mange små bedrifter velger å ha revisor. Det er fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring og det øker verdien av rapporteringen utad både overfor kunder, leverandører, banker og andre samarbeidspartnere.

Revisjon i større bedrifter er en forutsetning. Kvalitetssikret, pålitelig informasjon er avgjørende ikke bare for bedriftene selv, styret og ledelsen , men for eiere og  investorer. Her er tillit til regnskapsrapporteringen nødvendig for at selskapet skal få finansiering til akseptable vilkår.  Revisjon bidrar til høy tillit, effektivitet og en bærekraftig verdiskapning i samfunnet og næringslivet.

Beløpsgrensen for lovpålagt revisjon er for tiden 7 mill kr i omsetning, eller 27 mill i balansesum. Viser årsregnskapet inntekter eller eiendeler som overstiger beløpsgrensene, inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret.

Utover ordinær revisjon er det en rekke regnskapsmessige disposisjoner som krever lovpålagt revisorbekreftelse. Det kan være:

– Kapitalendringer

– Momskompensasjon

– Skattefunn

– Lån / tilskudd fra offentlige etater

– Mellombalanse som utbyttegrunnlag

Vi er behjelpelige med utarbeidelsen av dokumenter og gjennomføringen i tillegg til  attestasjonen.