Årsoppgjør

Årsregnskapet er en oversikt over den økonomiske aktiviteten i løpet av året, og virksomhetens økonomiske status ved årets slutt. Årsregnskapet består normalt av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. I tillegg kommer skattemelding med vedlegg, samt aksjonærregisteroppgave for aksjeselskap.

 

Regnskapsloven skiller mellom små, mellomstore og store foretak.

Definisjonen er som følger:

– Store foretak: Allemennaksjeselskap og børsnoterte selskap.

– Små foretak gitt at de faller inn under to av følgende tre vilkår:  Salgsinntekt under 70 mill, Balansesum under 35 mill, gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret under 50 årsverk.

Store og mellomstore foretak har plikt til å levere årsberetning og kontantstrømoppstilling i tillegg til det ordinære offisielle regnskapet. Morselskap i konsern skal levere konsernregnskap.

Regnskapsloven gir adgang til å benytte avvikende regnskapsår dersom dette på grunn av sesongmessig virksomhet øker årsregnskapet informasjonsverdi, evt om selskapet er en filial eller datterselskap av utenlandsk foretak med annen regnskapsperiode.

Vanlige frister for innlevering:

– Aksjonærregisteroppgave 31. januar

– Skattemelding med vedlegg 31. mai

– Generalforsamling i aksjeselskap 30. juni

– Offisielt regnskap til Brønnøysund 31. juli

Vi har fokus på viktigheten av å presentere et årsregnskap som viser bedriftens stilling og gir et rettvisende bilde av regnskapet. Vi legger vekt på gode og riktige vurderinger av regnskapsposter og estimater ved utarbeidelsen av årsregnskap og skattemelding. Årsregnskapet er grunnlaget for hvor mye skatt bedriften må betale, og med vår erfaring og kompetanse kan du unngå skattemessige fallgruver. Vi påser at skatteskjema blir levert til rett tid med rette vedlegg, samt at du ikke betaler mer skatt enn nødvendig.